SREDNJI SVIJET

SREDNJI SVIJET
"Bliski svijet", USSR, LENFILM, 1990, boja. , 68 min. Dokumentarni film. Redatelj: Vyacheslav Amirkhanyan. Zapisano: Vyacheslav Amirkhanyan. Skladatelj: Victor Kisin ( vidi Victor Kisin.) . Enciklopedija kina. 2010.

"Bliski svijet", USSR, LENFILM, 1990, boja. , 68 min.
Dokumentarni film.
Redatelj: Vyacheslav Amirkhanyan.
Zapisano: Vyacheslav Amirkhanyan.
Skladatelj: Victor Kisin ( vidi Victor Kisin.) .

Enciklopedija kina. 2010.