Brzojav (1957)

Brzojav (1957)
"Telegram", USSR, 1957, b / w, 37 min. Novella. Na temelju priče o istom imenu Paustovskog. Uloge: Vera Popova (. vidi Popova Vera) Lidija Smirnova (. vidi Smirnova Lidiya) Nikolay Sergeev ( cm. ' Sergeev Nikolay Vasilevich) Gennady Yukhtina ( cm.' Yukhtina Gennady Gavrilovich) Nina Gulyaev ( cm.

"telegram", USSR, 1957, b / w, 37 min.
Novella.
Na temelju priče o istom imenu Paustovskog.
Uloge: Vera Popova (. vidi Popova Vera) Lidija Smirnova (. vidi Smirnova Lidiya) Nikolay Sergeev ( cm. ' Sergeev Nikolay Vasilevich) Gennady Yukhtina ( cm.' Yukhtina Gennady Gavrilovich) Nina Gulyaev ( cm. GULYAEVA Nina) . Redatelj: Yuri Shcherbakov. Zapisano: Yuri Shcherbakov.
Operator: Petr Emelyanov
(
vidi Peter G. EMELYANOV.) . Skladatelj: Vjačeslav Ovchinnikov (
vidi Vyacheslav Ovchinnikov.) . Enciklopedija kina. 2010.